ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;
 2. Τι στοιχεία έχει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ για μένα;
 3. Είναι όλοι οι συνδρομητές όλων των δικτύων στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, ανεξάρτητα από την οικονομική συμπεριφορά τους;
 4. Πώς μπορώ να μάθω αν είμαι στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;
 5. Αν στο παρελθόν έχω απλώς καθυστερήσει να πληρώσω (αλλά τελικά πλήρωσα), μπαίνω στο αρχείο που χειρίζεται η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;
 6. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ σχετικά με το ποια εταιρεία κινητών επικοινωνιών έχει αναζητήσει στοιχεία μου;
 7. Έχει η εταιρεία μου υποχρέωση να με ενημερώσει για τα στοιχεία του αρχείου σας;
 8. Πώς μπορώ να βγω από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρείται από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;
 9. Υπάρχει δυνατότητα να μη διαβιβάζονται  τα δεδομένα μου από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών;
 10. Είναι δεκτή η ψηφιακή υπογραφή στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ισχύος της;
 11. Σε πόσες ημέρες θα απαντήσει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ σε αίτημά μου;
 12. Πού μπορώ να απευθυνθώ για την εξέλιξη των αιτήσεων μου;
 13. Πού μπορώ να στείλω αίτημα μου προς ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

 

 1. Τι είναι η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

  Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι ο φορέας που σύστησαν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών COSMOTE, VODAFONE και WIND (εταιρείες κινητών επικοινωνιών), που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά, σκοπός του οποίου είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών. Πηγές των δεδομένων και αποδέκτες της πληροφορίας που θα προκύπτει από το αρχείο θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών, που εκάστοτε συμμετέχουν στο Φορέα.

  Τα κριτήρια ένταξης στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι τα εξής:

  1. οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα (90) ημέρες.
  2. ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας.

  Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών θα συμβουλεύονται την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ πριν τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες.

  Σημαντική σημείωση: Ως ληξιπρόθεσμη νοείται η οφειλή που παραμένει ανεξόφλητη μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ΄ αυτού.

 2. Τι στοιχεία έχει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ για μένα;

  Εφόσον ένας πελάτης εταιρείας κινητών επικοινωνιών, εξ’ αυτών που εκάστοτε θα συμμετέχουν στον Φορέα, ενεργός ή αποσυνδεδεμένος, διατηρεί οφειλές που εμπίπτουν σε μια από τις δυο παραπάνω κατηγορίες (βλ. Ερ. 1), χωρίς να έχει προβεί σε διακανονισμό, η αντίστοιχη εταιρία, κατόπιν πρότερης ενημέρωσής του, θα διαβιβάσει στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ τα στοιχεία του, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στο Α.Φ.Μ. (ή Α.Δ.Τ. για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς (δηλ. «α.» ή «β.»).

  Η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ενδέχεται να λάβει τα Δεδομένα σας (Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. αν είστε ημεδαπός, Α.Φ.Μ. ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης αν είστε αλλοδαπός, Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), καθώς και τη διεύθυνση Αλληλογραφίας σας (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) απευθείας από εσάς στην περίπτωση που μας υποβάλλετε κάποιο αίτημα για άσκηση δικαιώματος/ ερώτημα/ παράπονο.

 3. Είναι όλοι οι συνδρομητές όλων των δικτύων στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, ανεξάρτητα από την οικονομική συμπεριφορά τους;

  Στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ περιέχονται μόνον στοιχεία συνδρομητών των οποίων οι οφειλές προς την εταιρεία κινητών επικοινωνιών εμπίπτουν σε μια από τις δύο κατηγορίες της Ερ.1. και οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε διακανονισμό ή εξόφληση οφειλών.

 4. Πώς μπορώ να μάθω αν είμαι στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

  Οι συνδρομητές που πληρούν τα κριτήρια ένταξης (βλ. Ερ. 1) θα ενημερώνονται εγκαίρως από τον πάροχό τους (π.χ. μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος) για την δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων τους στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, οπότε και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχετε λάβει καμία σχετική ενημέρωση και εντούτοις εκτιμάτε ότι ενδέχεται να διατηρείτε οφειλές σε εταιρεία κινητών επικοινωνιών που εντάσσονται σε μια από τις δύο κατηγορίες της Ερ. 1, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Υπηρεσίες» και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την υποβολή προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ «Αίτησης Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα».

 5. Εφόσον έχετε εξοφλήσει την οφειλή σας, η εταιρεία κινητών επικοινωνιών υποχρεούται να αφαιρέσει τα στοιχεία σας από το αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, εφόσον είχαν διαβιβαστεί. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Υπηρεσίες» και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την υποβολή «Αίτησης Διαγραφής προσωπικών δεδομένων».

 6. Πώς μπορώ να πληροφορηθώ σχετικά με το ποια εταιρεία κινητών επικοινωνιών έχει αναζητήσει στοιχεία μου;

  Μπορείτε να ζητήσετε την ανωτέρω πληροφορία με υποβολή Αίτησης Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, η οποία βρίσκεται εδώ. Κατά την συμπλήρωση της Αίτησης θα πρέπει να επιλέξετε το κυτίο «Ποιος Πάροχος τηλεπικοινωνιών έχει αναζητήσει τα στοιχεία μου». Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης θα βρείτε επί του εντύπου.

 7. Έχει η εταιρεία μου υποχρέωση να με ενημερώσει για τα στοιχεία του αρχείου σας;

  Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών οφείλουν να ενημερώνουν το σύνολο της πελατειακής τους βάσης συνδρομητών συμβολαίου που αφορά υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών για την λειτουργία και τον σκοπό του αρχείου της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν ατομικά τους συνδρομητές, όταν αυτοί πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, αναφορικά με την επικειμένη ένταξή τους, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα και εύλογη προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους (βλ. και Ερ. 4.).

 8. Πώς μπορώ να βγω από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρείται από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

  Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής στην εκάστοτε εταιρεία κινητών επικοινωνιών, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ.

 9. Υπάρχει δυνατότητα να μη διαβιβάζονται τα δεδομένα μου από την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών;

  Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφόσον είστε ενταγμένος στο αρχείο και υποβάλλετε στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ «Αίτηση Εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» (Το σχετικό πρότυπο Αίτησης βρίσκεται στην κατηγορία «Υπηρεσίες»). Στην περίπτωση αυτή, σε τυχόν αναζήτηση των δεδομένων σας από άλλη εταιρεία κινητών επικοινωνιών προς την ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ θα ενημερώνει την εταιρεία ότι δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και για την εύρεση της σχετικής αίτησης παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στη σελίδα «Υπηρεσίες».

  Επισημαίνεται ότι οι συνδρομητές θα πρέπει πρώτα να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησής τους σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Tμήμα. Αίτηση που φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή και συνοδεύεται από το σχετικό ψηφιακό πιστοποιητικό γίνεται επίσης δεκτή. Περισσότερες πληροφορίες για τις ψηφιακές υπογραφές μπορείτε να βρείτε στο site της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/IntroEsign.html

  Έγγραφα αιτήσεων χωρίς τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτά.

 10. Είναι δεκτή η ψηφιακή υπογραφή στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ισχύος της;

  Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 ή/και ΠΔ 150/2001 είναι ανάλογη της ιδιόχειρης υπογραφής (βεβαιωθείσας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα). Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/IntroEsign.html), για την ηλεκτρονική υπογραφή απαιτείται η έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης βρίσκεται εδώ.

  Η Τηλεγνούς ΙΚΕ αποδέχεται αιτήσεις συνδρομητών που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 11. Σε πόσες ημέρες θα απαντήσει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ σε αίτημά μου;

  Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

  Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 12. Πού μπορώ να απευθυνθώ για την εξέλιξη των αιτήσεων μου;

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6180011, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

 13. Πού μπορώ να στείλω αίτημα μου προς ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ;

  Μπορείτε να στέλνετε τα αιτήματα σας ταχυδρομικώς διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Λεωφόρος Κηφισίας 56 και Δελφών, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125) ή ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπόψη DPO.