ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

Οι συνδρομητές των εταιρειών κινητών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορία σχετική με το ποια εταιρεία(ες) έχει καταχωρήσει ή έχει αναζητήσει τα δεδομένα τους στη βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μαζί με το λόγο της καταχώρησης, όπως επίσης και να απαιτήσουν τη (μη) μετάδοση των δεδομένων τους στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών.

Για τους λόγους αυτούς, δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, τις οποίες ο συνδρομητής μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Λεωφόρος Κηφισίας και Δελφών 56, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125).

Επισημαίνεται ότι οι συνδρομητές θα πρέπει

  • να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής της αίτησής τους σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα.

    ή

  • να αποστείλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή που συνοδεύεται από το αντίστοιχο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ή χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή δεν θα γίνονται δεκτές.


Σημειώσεις

  1. Παρακαλούμε διαβάστε για την ψηφιακή υπογραφή και την εγκυρότητα της εδώ.

    Σε καμία περίπτωση η ηλεκτρονική υπογραφή δεν ταυτίζεται με φωτοτυπία ή scanning της υπογραφής και αποστολής της με e mail.

  2. Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης βρίσκεται εδώ.