ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ

Οι συνδρομητές των εταιρειών κινητών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορία σχετική με το ποια εταιρεία(ες) έχει καταχωρήσει ή έχει αναζητήσει τα δεδομένα τους στη βάση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ μαζί με το λόγο της καταχώρησης, όπως επίσης και να απαιτήσουν τη (μη) μετάδοση των δεδομένων τους στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών.

Για τους λόγους αυτούς, δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, τις οποίες ο συνδρομητής μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ (Λεωφόρος Κηφισίας και Δελφών 56, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125).

Επισημαίνεται ότι οι συνδρομητές θα πρέπει πρώτα να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής της αίτησής τους σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ) ή Αστυνομικό Tμήμα. Έγγραφα αιτήσεων χωρίς αυτήν την επικύρωση δεν θα γίνονται δεκτά.