Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

background-image

Αρχική Σελίδα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εταιρείες κινητών επικοινωνιών), που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2015 σχετικής θετικής γνωμοδότησης (Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2148/16-03-2017) και της υπ’ αριθμ. 28/2017 απόφασης (Aριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2837/18-05-2015) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με στόχο την προστασία της καταναλωτικής πίστης και συνακόλουθα την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι η σύσταση και λειτουργία αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) πελατών των εταιρειών κινητών επικοινωνιών (ΑΦΜ, ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, χώρα έκδοσης, κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς), ώστε να καθίσταται δυνατός από την κάθε εταιρεία και σε καμία περίπτωση από το Φορέα, ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη σε κάθε νέα αίτηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή αίτημα φορητότητας.

Έναρξη λειτουργίας του Φορέα 24η Ιουλίου 2017.